Košík(0)

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Rychlý výběr

Chci reklamovat vadu na produktu.

 

Chci vrátit zboží do 14 dnů bez nutnosti udání důvodu.

 

Vrácení zboží

Děkujeme Vám za zájem o naše produkty. Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu zefektivnění a zrychlení našich služeb nenabízíme přímou výměnu zboží. Místo toho máme politiku vrácení peněz, která Vám umožňuje získat úplné vrácení nákupní ceny.

Lhůta pro vrácení zboží je 14 dní. Pokud jste s nákupem nespokojeni z jakéhokoli důvodu, můžete v této lhůtě produkt/y jednoduše vrátit a získat zpět své peníze.

Po zaevidování vráceného zboží budeme provádět vrácení peněz na Váš bankovní účet. Nezapomeňte uvést číslo Vašeho bankovního účtu.

Pokud si přejete získat stejný produkt v jiné velikosti, střihu nebo barvě, jednoduše vraťte původní položku a provedeme vrácení peněz. Nový produkt si můžete pohodlně objednat znovu přímo z našeho e-shopu.

Nesedí vám zboží nebo jste netrefili tu správnou velikost, či není zboží v pořádku? Poradíme vám, jak zboží vrátit. 

 • do 14 dnů od převzetí lze zboží vrátit bez udání důvodu
 • zboží musí být kompletní a neporušené, se všemi visačkami a čárovým kódem, vrací se zpět do prodeje
 • z hygienických důvodů nelze vracet spodní prádlo, plavky a ponožky
 • nesmí jevit známky opotřebení ani používání (nesmí být cítit potem, parfémem, tabákem aj.), musí být schopné dalšího prodeje. V opačném případě si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout nebo vrácenou částku adekvátně ponížit.
 • oblečení složte a zabalte vhodným způsobem, aby při přepravě nedošlo k poškození
 • krabice od obuvi nepolepujte ani nepopisujte! - krabici od bot vložte do pytle a ten následně zalepte, v opačném případě dochází k znehodnocení krabice při odlepování lepící pásky, což může vést k ponížení vrácené částky!
 • klikněte na tlačítko Formulář pro vrácení zboží níže – pro identifikaci si připravte číslo objednávky, příslušný e-mail a číslo Vašeho bankovního účtu
 • balíček označený vygenerovaným číslem vratky (např. V6495) doručte osobně nebo zašlete na adresu uvedenou níže
 • zpětné kódy pro dopravce neposkytujeme, náklady spojené s vrácením zboží nese kupující


Zboží můžete na naší adresu doručit následujícími způsoby:

Přepravcem dle Vaší preference - zásilku je nutno směrovat na adresu: EasyStock s.r.o., 17. listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec

 • jakmile zboží fyzicky dorazí na naši adresu, provedeme účetní zpracování vrácení zboží a budeme Vás informovat e-mailem

Reklamace zboží

V případě, že zboží vykazuje vadu, zde najdete návod, jak zboží reklamovat. 

 • klikněte na tlačítko Formulář reklamace zboží níže – pro identifikaci si připravte číslo objednávky a příslušný e-mail
 • reklamaci dobře popište a přiložte kvalitní foto, abychom případně reklamaci mohli vyřešit bez zaslání zboží
 • na balíček bude potřeba uvést číslo reklamace


Zboží můžete na naší adresu doručit následujícími způsoby:

Přepravcem dle Vaší preference - zásilku je nutno směrovat na adresu: EasyStock s.r.o., 17. listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec

 • jakmile zboží fyzicky dorazí na naši adresu, budeme Vás informovat e-mailem o jeho přijetí
 • do lhůty 30 dnů od přijetí reklamované zásilky Vás informujeme o výsledku reklamačního řízení

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, obchodní společnosti EasyStock s.r.o., IČO: 07727402 se sídlem 17. listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46308 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.


II. Záruční doba

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou nezbytné pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta u nového (včetně rozbaleného) zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, takto uvedená lhůta má přednost. 
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace. Zboží je možno reklamovat pouze ve lhůtě, která začala běžet dnem převzetí původního zboží kupujícím.


III. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Při převzetí od přepravce kupující řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či naopak poškození obalu) podle přepravního listu a případné vady vyznačí v předávacím protokolu přepravce. Prodávající doporučuje pro tento případ pořídit i vlastní fotodokumentaci obalu a jeho poškození v době převzetí od přepravce. Kupující má také právo převzetí poškozené zásilky odmítnout.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit. 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že při převzetí věc nemá vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly:

 1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.


IV. Reklamační řízení

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
Dále kupující musí přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží. Ve formuláři musí být uveden podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (opravy, výměny).
Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je reklamace uplatněna dnem předání.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 5. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 6. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 7. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


V. Společná a závěrečná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Pokud chcete zaslat reklamované zboží na naší adresu bezplatně, je potřeba využít odeslání s naším kódem přes Zásilkovnu. V případě, že reklamace nebude uznána, zašleme Vám zboží zpět opět přes Zásilkovnu a za obě dopravy dohromady Vám bude účtován poplatek 148 Kč. Náklady na jiné způsoby dopravy než s naším kódem přes Zásilkovnu budou uhrazeny v případě uznání reklamace v maximální výši 89 Kč.

O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20 Kč včetně DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 15. 1. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo jako dokument na www.bagosport.cz.
Zákazník může pro reklamaci využít Reklamační list.

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.