Košík(0)

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VRÁCENÍ / VÝMĚNA ZBOŽÍ

Nesedí vám zboží nebo jste netrefili tu správnou velikost či není zboží v pořádku? Poradíme vám jak zboží vyměnit, vrátit nebo vyreklamovat.

  • Do 14 dnů od převzetí lze zboží vyměnit či vrátit – neporušené, s visačkou s čárovým kódem, protože se vrací zpět do prodeje
  • Na stránkách www.bagosport.cz v sekci „Zákaznická péče“ (úplně dole) vytiskněte příslušný formulář – VÝMĚNA, VRÁCENÍ, REKLAMACE, vyplňte potřebné údaje a zašlete společně se zbožím na naši adresu: BaGo Sport s.r.o., Drnovská 968/36, 161 00 Praha 6 Ruzyně
  • Zboží můžete poslat různými dopravci:

ČESKÁ POŠTA - doporučujeme vyplnit podací lístek

ZÁSILKOVNA - posílání zásilek „MEZI NÁMI -  DORUČENÍ NA ADRESU“ (nikoliv „DORUČENÍ NA VÝDEJNÍ MÍSTA“) přes mobilní aplikaci - bez papírování, bez front, pohodlně od 129,- Kč https://mezinami.zasilkovna.cz/

PPL – posílání „BALÍK PRO TEBE“ – balík lze podat na jakémkoliv parceshopu či za příplatek možnost vyzvednutí řidičem, cena je odvislá od velikost balíku https://www1.ppl.cz/balikprotebe/

Osobně na výdejním místě e-shopu na adrese: Drnovská 968/36, Praha 6 - Ruzyně, 161 00, v otevírací době výdejního místa. 

  • Jakmile dorazí zboží fyzicky na naši adresu, provedeme účetní zpracování výměny či vrácení zboží a budeme Vás informovat emailem
  • Vyměněné zboží posíláme dopravcem PPL na uvedenou adresu ve formuláři za poplatek 100,- Kč

Doporučujeme u zboží na výměnu předem ověřit jeho dostupnost a rezervovat přes naši emailovou adresu info@bagosport.cz nebo na telefonním čísle: +420 725 424 107 v době 10:00 – 16:00 než Vaše zboží dorazí na naši adresu. 

Postup pro vrácení zboží z e-shopu Protrenink.cz

Pro uplatnění vrácení boží z předchozí platformy "Protrenink.cz", není možné využít online formulář. Proto prosím klikněte na tlačítko "PDF formulář pro vrácení zboží", který naleznete níže. 

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, obchodní společnosti BaGo Sport s.r.o., se sídlem Drnovská 968/36, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 24281859, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192608 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Záruční doba
Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).
Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.
Lhůta u nového (včetně rozbaleného) zboží je 24 měsíců;
Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, takto uvedená lhůta má přednost.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace. Zboží je možno reklamovat pouze ve lhůtě, která začala běžet dnem převzetí původního zboží kupujícím.


III. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a)    věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b)    věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d)    věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e)    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.


IV. Reklamační řízení
Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna).
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
a.    mechanickým poškozením zboží,
b.    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c.    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d.    poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e.    zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
f.    poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
g.    použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Je-li kupující-podnikatel, prodávající se o reklamaci snaží rozhodnout v co nejkratší době. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná a závěrečná ustanovení
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné náklady. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 5. 6. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo jako dokument na www.bagosport.cz.
Zákazník může pro reklamaci využít Reklamační list.